اجزاى مختلف یک برنامه بازاریابى

انواع استراتژى شرکت‌ها در بازار رقابت: یک شرکت براى بقاى سیستم خویش در بازار باید همواره خط مشى هاى خود را با شرایط مختلف و دائما در حال تغییر یک محیط رقابتى همساز نماید و لذا بر این اساس شرکت ها را مى توان به دسته هاى متفاوتى تقسیم کرد که عبارتند از:

۱شرکت کالا گرا: یک شرکت کالا گرا بدون توجه به مشتریان و رقبا فقط به کالا توجه دارد و لذا خط مشى خود را بر اساس نوع کالا طراحى مى نماید.

۲شرکت رقیب گرا: شرکتى است که اعمال و فعالیتهاى خود راشدیدا تحت تاثیر کنش ها و واکنش هاى رقبا تنظیم کرده و بیشتر وقت خود را صرف پیگیرى حرکات رقبا نموده و از مشتریان خود غافل شده و نمى تواند برنامه ریزى صحیحى براى کار خود صورت دهد ولذا خط مشى خود را همیشه بر اساس شرایط رقبا طراحى کرده و بر اساس آن برنامه ریزى مى کند.

۳شرکت مشترى گرا: شرکتى است که در تهیه خط مشى هاى خود بیشتر به مشترى توجه داشته و در دستیابى به فرصتهاى جدید و تعیین خط مشى هاى موجه وضعیت بهترى دارد و با نظارت بر سیر تحول نیازهاى مشتریان و منابع و اهداف خود به گروه هاى خاصى از مشتریان خدمات مى دهند.

۴شرکتهاى بازارگرا: شرکتهایى که هم به رقبا و هم مشتریان در طراحى خط مشى خود توجه دارند و براساس دیدگاه دوجانبه فوق برنامه ریزى وعمل مى کنند.
شرکتهاى رهبر در بازار معمولا سه وظیفه مهم را بر عهده دارند که عبارتند از:
۱افزایش حجم کل تقاضاى بازار
۲حفظ سهم بازار
۳افزایش سهم بازار
شرکت هاى رهبر بازار معمولا از افزایش در حجم کل تقاضا بیش از سایر رقبا سود مى برند و لذا براى این منظوربایستى به دنبال مصرف کنندگان جدید باشند.یک شرکت رهبر باید بتواند با پیش بینى کلیه احتمالات راه را بر هر گونه حمله اى از طرف رقبا ببندد و برنامه هاى استراتژیک خود را به فعالیتهایى تبدیل نماید که دستیابى به اهداف استراتژیک را میسر کند.
برنامه هاى بازاریابى با همکارى کارکنان مختلف شرکت اجرا شده و کنترل آن با اندازه گیرى و ارزیابى نتایج حاصله از تحقق اهداف مربوطه شرکت بدست آمده که در صورت انحراف از برنامه بازاریابى شرکت اقدامات اصلاحى براى تحقق اهداف مورد نظر صورت مى گیرد.
اجزاى مختلف یک برنامه بازاریابى عبارتند از:

۱خلاصه اجرایى برنامه: شامل اهداف ، مقاصداصلى، ارائه توصیه ها و پیشنهادات لازم است که به مدیران ارشد کمک مى کند تا جهت اخذ تصمیمات درست به نکات و مسایل مهم برنامه بازاریابى به خوبى توجه نمایند.

۲وضعیت کنونى برنامه بازاریابى: در این مرحله شرایط موجود در بازار هدف و جایگاه شرکت کاملا مشخص شده ، وضعیت رقابتى و پوشش توزیعى کالا نیز روشن مى گردد. طراحان برنامه بازاریابى به بررسى اندازه بازار و قسمتهاى تشکیل دهنده آن در گذشته پرداخته ، سپس نیازهاى مشترى و عواملى که در محیط بازاریابى بر میزان خرید تاثیر داشته را به دقت مورد نظر قرار داده وبا توجه به موضوع فروش و قیمت کالا ، سود مورد انتظار را بررسى کرده و ضمن توجه به تعداد رقباى اصلى و خط مشى آنها در زمینه هاى مختلف از جمله کیفیت کالا ، قیمت گذارى، توزیع ، تبلیغات پیشبردى و روشهاى توزیع ، راهکارهاى لازم را براى ترویج فروش و افزایش سهم بازار به مدیران شرکت ارائه مى نمایند.

۳تهدیدها و فرصتها: در این قسمت مدیران بازاریابى به پیش بینى تحولات اساسى که بر وضعیت شرکت تاثیر مى‌گذارد پرداخته و فهرستى از تمام تهدیدها و فرصتهاى قابل تصور را تهیه کرده و در اختیار مدیران شرکت قرار مى‌دهند تا با ارزیابى و تعیین الویت ها،طرحهاى لازم براى استفاده از فرصتهاى پیش رو و تهدیدهاى احتمالى را با توجه به شرایط بازار و وضعیت رقبا تدوین نمایند.
یک مدیر بازاریابى باید از فرصتهاى بوجود آمده جهت ایجاد یک مزیت رقابتى براى ارتقاء موقعیت شرکت در بازار استفاده کرده و میزان اثر بخشى هر یک را به دقت ارزیابى نماید.
هر شرکت با توجه به اهداف خود نمى تواند از تمام فرصتهاى پیش آمده در بازار استفاده نماید زیرا فرصتهاى موجود براى بهره بردارى باید متناسب با اهداف ، سرمایه و دانش فنى شرکت باشد ، لذا فرصتهاى ایده آل براى شرکت ها به ندرت پیش آمده و کارشناسان مربوطه هنگام ارزیابى آنها باید بازده مورد انتظار و مخاطرات آنرا به دقت مورد نظر قرار دهند.

۴اهداف و مسایل جانبى: بعد از تعیین تهدیدها و فرصتها ، مدیران شرکت بایستى اهداف خود را تعیین کرده ومسایل جانبى موثر بر آنرا مورد بررسى قرار داده، بطورى که اهداف مربوطه در طى زمان اجراى برنامه قابل دسترسى باشد.

۵خط مشى هاى بازاریابى: مدیران شرکت براى رسیدن به اهداف خود معمولا یک خط مشى جامع بازاریابى را تهیه کرده و بر اساس برنامه اى حساب شده با توجه به منطق بازاریابى،خط مشى هاى مناسب براى رسیدن به بازارهاى هدف را با رعایت ترکیب صحیح عناصر بازاریابى و تعیین بودجه اختصاصى به آن در نظر مى گیرند.
یک خط مشى بازاریابى مناسب بایستى جزییات دقیق بازار هدف را از نظر نیاز،خواسته وواکنش نسبت به فعالیتهاى بازاریابى از منظر رقابتى به شکلى هوشیارانه بررسى و کلیه تهدیدها و فرصتهاى موجود در بازار را به دقت مورد نظر قرار دهد.
خط مشى هاى بازاریابى بایستى به برنامه هاى اجرایى تبدیل شده و برنامه هاى اجرایى به مدیریت امکان مى دهد تا بودجه بازاریابى را تهیه کرده و پس از تصویب از آن به عنوان معیارى براى خرید مواد اولیه،زمان بندى تولید و عملیات بازاریابى استفاده نماید.
آخرین قسمت یک برنامه اجرایى بازاریابى،مرحله کنترل برنامه است که بر روند پیشرفت کار نظارت کرده و مدیران بر اساس آن به شناخت و رفع مشکلات موجود در حین انجام کار مى پردازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *